Αρχείο

Όλες οι προηγούμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν από το ELIXIR-GR παρατίθενται εδώ. Αυτές περιλαμβάνουν μαθήματα που διοργανώνονται τακτικά από τους Φορείς του δικτύου καθώς και όποια εργαστήρια, σεμινάρια, θερινά σχολία και roadshows διεξάγονται κατά περιόδους. Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν μια αντίστοιχη καταχώρηση στην πλατφόρμα ELIXIR TeSS.

Από ελληνικούς φορείς

Από το ELIXIR Europe