Υπηρεσίες Προδιαγραφών / Διαλειτουργικότητας

Σύμφωνα με τα πρότυπα του ELIXIR-EUROPE, το ELIXIR-GR καλύπτει απαιτήσεις για ενοποιημένη προγραμματιστική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες, προσφέροντας οδηγίες για την ανάπτυξη APIs και βιβλιοθηκών λογισμικού. Επίσης, παρουσιάζει πρότυπα, καταλόγους και βέλτιστες πρακτικές για βιολογική και ιατρική ονοματολογία, ελεγχόμενα λεξιλόγια και οντολογίες.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.