Σχετικά με τον Κόμβο

Η βιοπληροφορική και η υπολογιστική βιολογία, εκ φύσεως, είναι τόσο επιστημονικές όσο και τεχνολογικές δραστηριότητες. Το ELIXIR-GR ενισχύει τις δυνατότητες της ελληνικής βιοπληροφορικής κοινότητας να προσφέρει ανοιχτές, εύκολα προσβάσιμες και τελευταίας τεχνολογίας υπηρεσίες στην ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η βιομηχανία και ο τομέας της υγείας. Κυρίως, η παροχή αυτών των υπηρεσιών διευκολύνει τις ανακαλύψεις στον τομέα των βιοεπιστημών, οι οποίες έχουν ισχυρές επιπτώσεις στην προώθηση της καινοτομίας σε τομείς όπως η ανακάλυψη νέων στόχων φαρμάκων και η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παραγόντων, η ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών διαδικασιών, εξατομικευμένη ιατρική και ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων και διαδικασιών

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της λειτουργίας της υποδομής είναι η αποτελεσματική δικτύωση και ο συντονισμός της βιοπληροφορικής κοινότητας στην Ελλάδα. Όπως και στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι δραστηριότητες και οι πόροι στη βιοπληροφορική / υπολογιστική βιολογία είναι κατανεμημένοι ανά την Ελλάδα, ενσωματωμένοι σε ιδρύματα που διεξάγουν βιολογική και βιοιατρική έρευνα αιχμής. Το ELIXIR-GR δρα καταλυτικά για την ενσωμάτωση της εθνικής βιοπληροφορικής κοινότητας και αυξάνει περαιτέρω την προβολή της.

Προσφερόμενοι πόροι

  • Υπολογιστικοί πόροι. Το ELIXIR-GR στοχεύει στην παροχή μεγάλης κλίμακας υπολογιστικών πόρων για εργασίες με εντατική χρήση δεδομένων που απαιτούνται για την αποθήκευση, ανάλυση και επεξεργασία μεγάλων βιολογικών δεδομένων, όπως δεδομένα μοριακής ακολουθίας και βιοαπεικόνισης.
  • Πόροι δεδομένων. Το ELIXIR-GR θα αποθηκεύει, θα διαφυλάσσει και θα παρέχει πρόσβαση σε βιολογικές βάσεις δεδομένων για τις οποίες η ελληνική επιστημονική κοινότητα έρευνας και ανάπτυξης έχει υψηλά επίπεδα κατάλληλης εμπειρίας.
  • Πρότυπα / Διαλειτουργικότητα. Σύμφωνα με τα πρότυπα του ELIXIR-EUROPE, το ELIXIR-GR θα αντιμετωπίσει απαιτήσεις για ενιαία προγραμματιστική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες.
  • Εκπαίδευση. Το ELIXIR-GR θα παρέχει εκπαίδευση στους επιστήμονες της ζωής και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τη χρήση των υπηρεσιών βιοπληροφορικής και υπολογιστικής βιολογίας που διατίθενται στο ELIXIR και σε άλλες διεθνείς ερευνητικές υποδομές.
  • Εργαλεία. Σε συνεργασία με άλλους κόμβους ELIXIR και το ELIXIR Hub, το ELIXIR-GR θα προσφέρει έναν κατάλογο εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται από την επιστημονική κοινότητα για τη διαχείριση και την ανάλυση βιολογικών δεδομένων.