Υπολογιστικές Υπηρεσίες

Το ELIXIR-GR στοχεύει στην παροχή μεγάλης κλίμακας υπολογιστικών πόρων για εργασίες που απαιτούν να αποθηκεύσουν, να διαχειρισθούν και να αναλύσουν μεγάλο όγκο δεδομένων επιστημών ζωής, όπως δεδομένα μοριακής ακολουθίας και βιοαπεικόνισης. Η υπηρεσία προσφέρει πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους, βασισμένους σε εικονικές μηχανές, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη. Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλή διαθεσιμότητα, η υπηρεσία φιλοξενείται σε πολλαπλές σύστοιχες υπολογιστών σε περισσότερα από ένα κέντρα δεδομένων. Επιπλέον, οι ανάγκες της ελληνικής κοινότητας χρηστών και του εθνικού κόμβου αντιμετωπίζονται με σύγχρονες προσεγγίσεις για: ομοσπονδία δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων μέσω κατάλληλων υπολογιστικών μοντέλων, όπως MapReduce και Hadoop, ομαδοποιημένους μηχανισμοούς ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης υπηρεσιών.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort ascending Ίδρυμα
MR-microT Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
BPM Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης